• Email
 • Forum

Moduły GSM


Dodanie kondensatora LOW ESR pomaga ;)

[Rozmiar: 102640 bajtów]

Urządzenie monitorujące altankę

Większość programów piszę dla innych i tak też było w tym przypadku. Znajomy zbudował układ monitorujący altankę...
Kiedy któryś z czujników zostanie pobudzony a układ monitorujący jest aktywny to urządzenie wyśle SMS
na numer telefonu właściciela.
Urządzenie posiada dwa wejścia na linie z czujnikami magnetycznymi (okna/drzwi itp.), wejście czujnika ruchu PIR, wejście 1WIRE monitorujące temperaturę oraz wejście z zasilacza informujące o tym czy układ pracuje na baterii czy też jest ładowany.
W układzie jest kilka diod informujących o stanie urządzenia. Jedna z nich pokazuje stan zalogowania do sieci GSM

Układ Watchdoga dla SIM900

Z SIM800L nie zaobserwowałem podobnych problemów, ale podobno SIM900 potrafi przestać radośnie migać diodą i wtedy wymagany jest restart.
Powstał więc układ nadzorujący miganie dioda NET i potrafi sprawnie określić czy układ w ogóle miga, czy miga raz na 3 sekundy itd.
Wiem że można odczytywać stan zalogowania poprzez komendy, ale takie było życzenie znajomego więc taki moduł w programie istnieje.

Program reaguje zarówno na dzwonki jak i na SMS

Program przedstawiam bo może komuś się przyda jakiś jego kawałek.
Zwierając zworkę można nawet po zaprogramowaniu przyuczyć urządzenie do nowego numeru telefonu.
Uzbraja się po zatelefonowaniu. Nieznane numery odrzuca. Tak więc samo sterowanie w jedną stronę jest bezkosztowe.

W SMS`ie może zawrzeć kilka komunikatów na raz

Dodatkowo jeśli w momencie wystąpienia zdarzenia nie będzie sieci to SMS zostanie wysłany zaraz po zalogowaniu.

SMSem, jako przykład, można coś włączyć lub wyłączyć

Cały kod przedstawiam jako przykład. Włączenie czegokolwiek można uzależnić od tego czy SMS nadano z numeru właściciela. Można uzależnić od jakiegoś Hasła i wtedy sterować można nawet z internetowej bramki SMS jak to robiłem podczas testów.
Wysyłam LAMP ON lub LAMP OFF - przykładowo - i lampka się zapala lub gaśnie ;)

Podłączenie SIM800L do 5V uC jest proste

Na początku, z uwagi na różnicę napięć podłączyłem moduł przez układ 74LVC125, ale potem wykonałem test i ostatecznie to wystarczyło TX modułu SIM800L podłączyć bezpośrednio do RX Atmegi. Za to TX Atmegi przez rezystor 1k do RX modułu SIM800L i dodatkowo obniżyć napięcie podłączając ten sam RX pin układu SIM800L przez rezystor 2k do masy. Taki dzielnik 1k/2k przy 5V daje 3,3V i wszystko śmiga elegancko przy Baud 9600 i 19200.

Możliwości

Sam moduł SIM800 ma dużo szersze możliwości których tu nie wykorzystałem. Może na przykład zadzwonić lub wysłać zdjęcie MMS itp...
Nie było mi to potrzebne.

EDIT 27-08-16

Przekaźniki włączamy wysyłając dużymi literami WYJ1 albo WYJ2 (to można zmieniać)
Po spacji wpisujemy ON lub OFF. Można nawet sterować dwoma na raz.

WYJ1 ON
WYJ1 OFF
WYJ1 ON WYJ2 OFF

Działa STATUS - wysyła SMS z wszystkimi parametrami Działa TEMP (nie podłaczałem DS18B20 ale wierze że zafuczy ;)- wysyła SMS z temperaturą

Dodałem czas na ustabilizowanie się zmiany zasilania 2,5s
Po uzbrojeniu lub rozbrojeniu wysyła SMS o podjętej akcji ;)

$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 32
$swstack = 32
$framesize = 200
$baud = 9600                        '19200 '9600 Tested

$projecttime = 2
Config Submode = New


'--[SETTINGS CONSTANTS]--
Const Owner_number_ = "+48700700"              '<<<<<< WRITE YOUR NUMBER HERE
Const Prefix = "+48"
Const Time_value = 112                   '112 x 25ms = 2800ms / szuka sieci to wartosć ~30
Const Max_wait_time = 20                  '20sec wait for Led to start blinking
Const Alarm_temp = 45
Const Net_watcher = 1
Const Sim900 = 0                      ' 1 for 20s wait after boot
Const C_dbg = 0                       ' 1 for debug output on PORTD.6 Baud 19200


'--[LANGUAGE PACK FOR SMS]--
Const _pir = "PIR SENS "
Const Motion_ = "Motion detected!, "
Const Zone1_ = "Zone1"
Const Zone2_ = "Zone2"
Const Alrm = " Alarm!, "
Const Okay = " OK!, "
Const Norm_temp = "Temperature is normal, "
Const High_temp = "Temperature is to high!, "
Const Sens_temp = "Temperature sensor corupted, "
Const Pwr_dwn = " PWR Supply is down"
Const Pwr_up = " PWR Supply work now"
Const Store_nmb = "New number stored "
Const System = "Monitoring "
Const _aktywny = "aktywny!"
Const _dezaktywowany = "dezaktywowany!"
Const _wy1 = "WYJ1"
Const _wy2 = "WYJ2"
Const _on = "ON"
Const _off = "OFF"

'**************************************************
'*     TIMER2 CONFIG FOR TIME BASE      *
'**************************************************
Config Timer2 = Timer , Prescale = 1024 , Compare = Disconnect , Clear Timer = 1
 Compare2 = 195                       '25ms @8MHz

Dim 25ms As Byte , 1s As Byte

'**************************************************
'*      I/O HARDWARE CONFIG         *
'**************************************************
Config Portc.4 = Output : Armed_led Alias Portc.4 : Set Armed_led
Config Portc.3 = Output : Led_temp Alias Portc.3 : Set Led_temp
Config Portc.2 = Output : Led_sens_2 Alias Portc.2 : Set Led_sens_2
Config Portc.1 = Output : Led_sens_1 Alias Portc.1 : Set Led_sens_1
Config Portc.0 = Output : Led_pir Alias Portc.0 : Set Led_pir

Config Portb.1 = Output : Rled Alias Portb.1 : Set Rled
Config Portb.0 = Output : Gled Alias Portb.0 : Set Gled

Config Portb.5 = Output : Pk1 Alias Portb.5
Config Portd.6 = Output : Pk2 Alias Portd.6

Config Pinb.3 = Input : Portb.3 = 1 : Mag1 Alias Pinb.3   'magnetic sensor 1
Config Pinb.4 = Input : Portb.4 = 1 : Mag2 Alias Pinb.4   'magnetic sensor 2
Config Pind.7 = Input : Portd.7 = 1 : Pir Alias Pind.7
Config Pind.3 = Input : Portd.3 = 1 : Jumper Alias Pind.3

Config Pinc.5 = Input : Portc.5 = 1 : Pwr_supply_sig Alias Pinc.5    'Power supply monitoring

Config Pind.4 = Input : Portd.4 = 1 : Gsm_led Alias Pind.4 'GSM blink LEED monitoring
Config Portd.2 = Output : Portd.2 = 0 : Restart_pin Alias Portd.2

Config Portd.5 = Output : Dbg_led Alias Portd.5       'LED for debug purposes 1Hz blink if not used

'**************************************************
'*      BACKGROUND UART RECEIVER       *
'**************************************************
Config Serialin0 = Buffered , Size = 200 , Bytematch = 10  ' from SIM800  react when LF (line feed)received
Open "COM1:" For Binary As #1
Config Input1 = Crlf , Echo = Cr
Echo Off

'**************************************************
'*      1WIRE CONFIG FOR DS18B20       *
'**************************************************
Config 1wire = Portb.2

'**************************************************
'*         VARIABLES           *
'**************************************************
'--[VARIABLES 1WIRE]--
Dim Bytes(9) As Byte , Sum As Byte , Errors As Byte
Dim T As Integer At Bytes Overlay              'dwa pierwsze bajty tablicy tworzą tez Integer ;)
Dim Temperature As String * 20

'--[VARIABLES GSM]--
Dim Got_match As Byte , Inp_str As String * 200
Dim Caller_nr As String * 15 , Pos1 As Byte , Pos2 As Byte
Dim Init_gsm As Byte , Init_cnt As Byte , Lock As Byte
Dim Wait_check As Byte , Send_msg_flg As Byte , Send_cnt As Byte
Dim New_msg As String * 140 , Owner_rings_cnt As Byte , Monitor_state_old As Byte

Dim Input_gsm As Byte

I_error Alias 1
I_okay Alias 2
I_ring Alias 3
I_number Alias 4
I_hang Alias 5
I_sms Alias 6

Dim Init_seq As Byte , Waiting_cnt As Byte

'--[commands for clarity]--
Const Set_defaulf = "ATZ"                  ' reset all settings
Const At_ = "AT"                      ' no comment
Const Echo_off = "ATE0"                   ' disable echo received commands
Const Call_progress = "ATX0"
Const Show_inc_number = "AT+CLIP=1"             ' enable showing incomming calls numbers
Const Get_sms = "AT+CMGR=1"                 ' get the msg "Read SMS Message"
Const Del_sms = "AT+CMGD=1"                 ' del msg of index 1
Const Send_msg = "AT+CMGS="                 'should be followed by ; Chr(34) ; Num ; Chr(34)
Const Set_txt = "AT+CMGF=1"                 'select msg format (default 0=PDU so must be changed to 1=TXT)
Const Network = "AT+CREG?"                 'do we have net?
'loging to network +CREG: 0,2
'logged in     +CREG: 0,5
Const Show_new_msg = "AT+CNMI=2,2,0,0"           'new msg will be print to terminal and no SIM memory used
Const Hang_up = "ATH"

'--[MEMORIZED VARIABLES]--
Dim Ee_check As Byte , Ee_check_ee As Eram Byte : Const Mem_ee = 10    'needed for first run
Dim Owner_nr As String * 15 , Owner_nr_ee As Eram String * 15
Dim Is_armed As Byte , Is_armed_ee As Eram Byte       'mem alarm is off/on
Dim Pk1_mem As Byte , Pk1_ee As Eram Byte
Dim Pk2_mem As Byte , Pk2_ee As Eram Byte

'--[MONITORING VARIABLES]--
Dim Owner_learn As Byte , New_state As Byte , Test_pin As Byte
Dim Mag1_state As Byte , Mag2_state As Byte , Pir_state As Byte , Temp_state As Byte , Pwr_state As Byte
Dim Pwr_cnt As Byte , Helpb As Byte

Sub Get_temp
Local Error As Byte
 Error = 0

 1wreset
  1wwrite &HCC
  1wwrite &HBE
  Bytes(1) = 1wread(9)                   'odczytaj 9 bajtów do tablicy (8 bajtów i CRC obliczone przez czujnik)

  If Bytes(8) = &H10 Then                 'sprawdzenie czy ósmy bajt zawiera &H10

    Sum = Crc8(bytes(1) , 8)               'sam oblicz CRC z ośmiu bajtów

    If Sum = Bytes(9) Then                'jeśli nasze obliczenia zgadzaja się z tymi od czujnika...

     T = T * 10
     T = T \ 160                    ' temp z dokładnością do 1 stopnia, bez przecinka)
     Temperature = " T=" + Str(t) + "st.C "
    Else
    Error = 1
    End If

  Else
  Error = 1
  End If

  If Error = 1 Then
  If Errors < 3 Then
   Incr Errors
  Else
   New_state = 3
   Temperature = " DS18B20 ERROR "
  End If
  Else
  Errors = 0

  Select Case T
   Case Is < 44 : New_state = 0
   Case Is > 45 : New_state = 1
  End Select

  End If

 1wreset
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44                       'przygotuj nastepny odczyt temperatury

 End Sub

Sub Get_caller_nr

 Pos1 = Instr(inp_str , "{034}")              'find first quotation sign
  Incr Pos1                        'add one for search next quotation sign
 Pos2 = Instr(pos1 , Inp_str , "{034}")          'search from first quotation+1 for second qotation sign
  Pos2 = Pos2 - Pos1                    'calc number of char between quotations
 Caller_nr = Mid(inp_str , Pos1 , Pos2)          'cut only caller nr.
 If Len(caller_nr) <= 9 Then                'if number is without prefix
  Caller_nr = Prefix + Caller_nr              'then add prefix
 End If

End Sub

Function Check_on_off(byval Start_point As Byte)as Byte
 Incr Start_point
 If Instr(start_point , Inp_str , _off) > 0 Then Check_on_off = 1
 If Instr(start_point , Inp_str , _on) > 0 Then Check_on_off = 2

End Function

Sub Pir_sub
 Select Case Pir_state
  Case 0 : New_msg = New_msg + _pir + Motion_
  Case 1 : New_msg = New_msg + _pir + Okay
 End Select
End Sub

Sub System_sub

 New_msg = New_msg + System
 If Is_armed = 1 Then New_msg = New_msg + _aktywny Else New_msg = New_msg + _dezaktywowany

End Sub

Sub Temp_sub
  New_msg = New_msg + Temperature
End Sub

Sub Pk1_sub
 New_msg = New_msg + "," + _wy1 + " "
 If Pk1_mem = 1 Then New_msg = New_msg + _on Else New_msg = New_msg + _off

End Sub

Sub Pk2_sub
 New_msg = New_msg + "," + _wy2 + " "
 If Pk2_mem = 1 Then New_msg = New_msg + _on Else New_msg = New_msg + _off
End Sub

Sub Pwr_sub
 Select Case Pwr_state
  Case 0 : New_msg = New_msg + Pwr_dwn
  Case 1 : New_msg = New_msg + Pwr_up
 End Select
End Sub

Sub Zone1_sub
  Select Case Mag1
  Case 0 : New_msg = New_msg + Zone1_ + Okay
  Case 1 : New_msg = New_msg + Zone1_ + Alrm
  End Select
End Sub

Sub Zone2_sub
  Select Case Mag2
  Case 0 : New_msg = New_msg + Zone2_ + Okay
  Case 1 : New_msg = New_msg + Zone2_ + Alrm
  End Select
End Sub
'**************************************************
'*      SUB FOR GSM900 WATCHDOG :D      *
'**************************************************

Dim Pulse_counter As Word , Net_status As Byte , Pulse_mark As Byte
Dim Sig_bad As Byte , Sig_good As Byte , Old_status As Byte
No_network Alias 0 : Logged_into_network Alias 1

Sub Check_net

 'co 25ms
 If Gsm_led = 0 Then                    'jesli dioda mignęła

   If Pulse_mark = 1 Then                 'jesli ustawiona flaga stanu wysokiego
     Pulse_mark = 0                   'skasuj flage aż do nastepnego rising

     If Pulse_counter > Time_value Then         'jeśli musiało upłynąc wiecej czasu niż 2,8s

      If Sig_good < 1 Then
      Incr Sig_good
      Else
      Net_status = Logged_into_network        'mamy impuls w przeciągu ...
       Sig_bad = 0                  'kasuj licznik błedów
      End If

     Else                        'jeśli impuls nastąpił wcześniej to pewnie miga co sekunde

     If Net_status = 1 Then Incr Sig_bad        'nie kasuj flagi od razu tylko czekaj do dwóch razy

      If Sig_bad = 3 Then               'jeśli błedy
        Sig_bad = 0 : Sig_good = 0

        Net_status = No_network           'kasuj flage czyli brak sieci

      End If

     'Print #6 , Pulse_counter
     End If

   End If                         'nie sprawdzaj ponownie do ustalenia sie stanu wysokiego

   Pulse_counter = 0                   'kasuj licznik jeśli stan niski

 Else                           'jeśli stan wysoki to czekamy na impuls masowy

  Pulse_mark = 1                     'ustaw juz flage że był stan wysoki
   Incr Pulse_counter                   'zwiekszaj licznik
   If Pulse_counter > 240 Then              'jeśli w ogóle nie miga to resetuj licznik 240x25=6000ms 6s
    Pulse_counter = 0

    If Net_status = 1 Then Init_seq = 0
     Net_status = No_network              'i skasuj flage czyli brak sieci
                       'restart SIM900
   End If

 End If

End Sub

'************** [PROGRAM START] *******************
Wait 1                           'one sec for Led test

Reset Led_pir
Reset Led_sens_1
Reset Led_sens_2
Reset Led_temp
Reset Rled
Reset Gled
Armed_led = Is_armed                    'Armed Led depends of memorized alarm state

'**************************************************
'*         MEMORY READ          *
'**************************************************

'if first run then programm eeprom
Ee_check = Ee_check_ee
If Ee_check <> Mem_ee Then
 Ee_check_ee = Mem_ee

 Owner_nr_ee = Owner_number_
 Is_armed_ee = 0
 Pk1_ee = 1
 Pk2_ee = 1

End If

'**************************************************
'*  NEW OWNER NUMBER LEARNING IF NEEDED     *
'**************************************************
  If Jumper = 0 Then
   Owner_learn = 1 : Is_armed_ee = 0
   Pk1_ee = 0
   Pk2_ee = 0
  End If


' read eeprom normally
Owner_nr = Owner_nr_ee
Is_armed = Is_armed_ee
 Pk1_mem = Pk1_ee : Pk1 = Pk1_mem
 Pk2_mem = Pk2_ee
Monitor_state_old = Is_armed

#if Sim900 = 1
 Wait 20
#endif

#if C_dbg = 1
Open "COMD.6:19200,8,N,1" For Output As #6         'opcjonalny port programowy
 Print #6 , "Debug start"
#else
 Pk2 = Pk2_mem
#endif


'--[PREPARE DS18B20]--
 1wreset
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44
'---------------------
Mag1_state = Mag1
Mag2_state = Mag2
Pir_state = Pir
Pwr_state = Pwr_supply_sig
Temp_state = New_state

Enable Interrupts

Do

 '--[PARSE RECEIVED STRING]--
 If Got_match = 1 Then
  Got_match = 0

  If Inp_str <> "" Then

   If Instr(inp_str , "OK") > 0 Then
    Input_gsm = I_okay
   End If

   If Instr(inp_str , "+CLIP:") > 0 Then
     Call Get_caller_nr
     Input_gsm = I_number
   End If

   If Instr(inp_str , "+CMT:") > 0 Then
     Call Get_caller_nr
     Input_gsm = I_sms

   End If

   If Instr(inp_str , "RING") > 0 Then
     Input_gsm = I_ring
   End If

   If Instr(inp_str , "NO CARRIER") > 0 Then
     Input_gsm = I_hang
   End If

   If Instr(inp_str , "ERROR") > 0 Then
     Input_gsm = I_error
   End If


  End If

  If Input_gsm = I_sms Then Waitms 500

 Wait_check = 5                      'don`t check Net Led if UART is active
 End If

 Select Case Input_gsm

  Case I_error

  #if C_dbg = 1 : Print #6 , "Error" : #endif

  Case I_ring

  #if C_dbg = 1 : Print #6 , "Incomming call from" ; : #endif

  Case I_number

  'Print #6 , "Nr " ; Caller_nr

   If Caller_nr = Owner_nr Then

    #if C_dbg = 1 : Print #6 , " Owner ;)" : #endif

    If Lock = 0 Then

     If Is_armed = 0 Then
      Is_armed = 1 : #if C_dbg = 1 : Print #6 , "Armed!" : #endif

      '--[it is possible to arm device with some broken circuits]--
      Mag1_state = Mag1
      Mag2_state = Mag2
      Pir_state = Pir
      Pwr_state = Pwr_supply_sig
      Temp_state = New_state

      New_msg = System + _aktywny

     Else
      Is_armed = 0 : #if C_dbg = 1 : Print #6 , "Disarmed" : #endif

      New_msg = System + _dezaktywowany

     End If

     Is_armed_ee = Is_armed

    End If

    If Owner_rings_cnt < 2 Then
     Incr Owner_rings_cnt
    Else
     Owner_rings_cnt = 0
     Print #1 , Hang_up                'reject call
    End If

   Else

    #if C_dbg = 1 : Print #6 , " new number" : #endif

     If Lock = 0 Then

      If Owner_learn = 1 Then
      Owner_learn = 0

       Owner_nr = Caller_nr : Owner_nr_ee = Owner_nr
       New_msg = Store_nmb + Owner_nr : Send_msg_flg = 1

      Else

      Print #1 , Hang_up               'reject call

      End If

     End If

   End If

   Lock = 5                       'lock to not switch states until end of call

  Case I_hang

  #if C_dbg = 1 : Print #6 , "Call end" : #endif

    Owner_rings_cnt = 0

  Case I_sms

  #if C_dbg = 1 : Print #6 , "SMS from " ; Caller_nr ; "{010}" ; Inp_str : #endif

  '--[ SWITCH RELAY #1 VIA SMS]------------------------------------

    Pos1 = Instr(inp_str , "WYJ1")            ' search if word WYJ1 is in the message
    If Pos1 > 0 Then                   ' if there although once
    Helpb = Check_on_off(pos1)             ' this function check next word (ON or OFF)
     Select Case Helpb                 ' function return value
     Case 1 : Reset Pk1                ' if 0 then nothing happends (some error)
     Case 2 : Set Pk1                 ' but 1 or 2 switch LED ON/OFF ;)
     End Select
     Pk1_mem = Pk1 : Pk1_ee = Pk1_mem
      Call Pk1_sub : Send_msg_flg = 1
    End If
  '---------------------------------------------------------------
  #if C_dbg = 0
  '--[SWITCH RELAY #2 VIA SMS]------------------------------------

    Pos1 = Instr(inp_str , "WYJ2")            ' search if word WYJ2 is in the message
    If Pos1 > 0 Then                   ' if there although once
    Helpb = Check_on_off(pos1)             ' this function check next word (ON or OFF)
     Select Case Helpb                 ' function return value
     Case 1 : Reset Pk2                ' if 0 then nothing happends (some error)
     Case 2 : Set Pk2                 ' but 1 or 2 switch LED ON/OFF ;)
     End Select
     Pk2_mem = Pk2 : Pk2_ee = Pk2_mem
      Call Pk2_sub : Send_msg_flg = 1
    End If
  '---------------------------------------------------------------
  #endif

    Pos1 = Instr(inp_str , "STATUS")
    If Pos1 > 0 Then
     Call System_sub
     Call Temp_sub
     Call Pir_sub
     Call Zone1_sub
     Call Zone2_sub
     Call Pwr_sub
     Call Pk1_sub
     Call Pk2_sub
      Send_msg_flg = 1
    End If

    Pos1 = Instr(inp_str , "TEMP")
    If Pos1 > 0 Then
     Call Temp_sub : Send_msg_flg = 1
    End If

 End Select

 If Tifr.ocf2 = 1 Then
 Tifr.ocf2 = 1

 #if Net_watcher = 1
  If Wait_check = 0 Then Call Check_net          'don`t check LED if UART is active
 #else
  Net_status = 1
 #endif

 If Old_status <> Net_status Then
  Old_status = Net_status

  Select Case Net_status
  Case 0

   Reset Gled
   #if C_dbg = 1 : Print #6 , "No network" : #endif

  Case 1

   Set Gled
   #if C_dbg = 1 : Print #6 , "Logged in" : #endif

  End Select

 End If

 '--[IF MONITOR IS ACTIVE]--
 If Is_armed = 1 Then

  '           one SMS if detected
  '--[PIR MOTION SENSOR]-----------------------
  Test_pin = Pir
  If Pir_state <> Test_pin Then
  Pir_state = Pir

  If Pir = 0 Then                     'falling edge only

   #if C_dbg = 1 : Print #6 , "PIR state=" ; Pir_state : #endif
   Call Pir_sub : Send_msg_flg = 1

  End If
  End If

'  '              one SMS until back to normal state
'  '--[WINDOW MAGNETIC SENSORS 1]---------------
  Test_pin = Mag1
  If Mag1_state <> Test_pin Then
  Mag1_state = Mag1

   If Mag1 = 1 Then                    'rising edge

   #if C_dbg = 1 : Print #6 , "Mag1_state=" ; Mag1_state : #endif
    Call Zone1_sub : Send_msg_flg = 1

   End If

  End If

'  '              one SMS until back to normal state
'  '--[WINDOW MAGNETIC SENSORS 2]---------------
  Test_pin = Mag2
  If Mag2_state <> Test_pin Then
  Mag2_state = Mag2

   If Mag2 = 1 Then                    'rising edge

   Call Zone2_sub : Send_msg_flg = 1

   End If

  End If

'  '
'  '--[DS18B20 TEMPERATURE SENSOR]--------------
  If Temp_state <> New_state Then
  Temp_state = New_state

  Select Case Temp_state
   Case 0 : New_msg = New_msg + Norm_temp : Send_msg_flg = 1
   Case 1 : New_msg = New_msg + High_temp : Send_msg_flg = 1
   Case 2 : New_msg = New_msg + Sens_temp : Send_msg_flg = 1
  End Select

  End If

  '
  '--[POWER SUPPLY-----------------------------
  Test_pin = Pwr_supply_sig
  If Pwr_state <> Test_pin Then

   If Pwr_cnt < 100 Then
   Incr Pwr_cnt
   Else

    Pwr_state = Pwr_supply_sig
    Call Pwr_sub : Send_msg_flg = 1

   End If

  Else

  Pwr_cnt = 0

  End If

'  'if Armed
 End If

 '          25ms x 40 = 1000ms = 1s
 '--[1SEC ROUTINES]----------------------------
 Incr 1s
  If 1s = 40 Then
  1s = 0

  Call Get_temp

  '      if init must be done
  '--[INIT]-----------------------------------
  Select Case Init_seq

   Case 0 : Set Restart_pin : Incr Init_seq        '--[RESET SIM900]--
   Case 1 : Reset Restart_pin : Incr Init_seq
   Case 2
   If Net_status = 0 Then
    Incr Waiting_cnt
    If Waiting_cnt = Max_wait_time Then
     Waiting_cnt = 0 : Init_seq = 0
    End If
   Else                         '--[WAIT FOR LOG]--
    Incr Init_seq
   End If
   Case 3 : Print #1 , At_ : Incr Init_seq : #if C_dbg = 1 : Print #6 , "Init step 1.." ; : #endif
   Case 4 : Print #1 , Echo_off : Incr Init_seq : #if C_dbg = 1 : Print #6 , "2.." ; : #endif
   Case 5 : Print #1 , Show_inc_number : Incr Init_seq : #if C_dbg = 1 : Print #6 , "3.." ; : #endif
   Case 6 : Print #1 , Set_txt : Incr Init_seq : #if C_dbg = 1 : Print #6 , "4.." ; : #endif
   Case 7 : Print #1 , Show_new_msg : Incr Init_seq : #if C_dbg = 1 : Print #6 , "5..Init done!" : #endif

   'case 8 : Should be OK

  End Select
  '------------[INIT END]--------------------

  '          flag is cleared only if successful
  '--[MESSAGE SENDING]-----------------------
  If Send_msg_flg = 1 Then
   If Net_status = Logged_into_network Then
   If Init_seq = 8 Then                 'init done
    If Lock = 0 Then

     #if C_dbg = 1 : Print #6 , "Sending msg" : #endif

    Select Case Send_cnt
     Case 0 : Print #1 , Send_msg ; "{034}" ; Owner_nr ; "{034}" : Incr Send_cnt : Set Rled
     Case 1 : Print #1 , New_msg ; "{026}" ; : Incr Send_cnt
     Case 2 To 6 : Incr Send_cnt : If Input_gsm = I_okay Then Send_cnt = 7
     Case 7 : Send_msg_flg = 0 : New_msg = "" : Send_cnt = 0 : Reset Rled
    End Select

    End If
   End If
   End If
  End If

  #if Net_watcher = 1
   If Wait_check > 0 Then Decr Wait_check         'every second decr Lock
  #endif

   If Lock > 0 Then                    'lock to not switch modes until end of call
   Decr Lock
    If Lock = 0 Then
    If Monitor_state_old <> Is_armed Then
     Monitor_state_old = Is_armed
     Send_msg_flg = 1                 'also SMS will be sent after hang up ;)
    End If
    End If
   End If

   Toggle Dbg_led
  'end if 1s
  End If  Armed_led = Is_armed
  Led_sens_1 = Mag1
  Led_sens_2 = Mag2
  Led_pir = Not Pir


 'end if 25ms
 End If

 Input_gsm = 0
Loop
End

Serial0charmatch:

 $asm
 !PUSH R6
 !PUSH R24
 !PUSH R26
 !PUSH R27
 !PUSH R30
 !in R24, sreg
 !PUSH R24
 $end Asm

 Input #1 , Inp_str
  Got_match = 1
 '     Tuned with NoSave Tool

 $asm
 !POP R24
 !out sreg, r24
 !POP R30
 !POP R27
 !POP R26
 !POP R24
 !POP R6
 $end Asm

ReturnEmail

Jeśli mogę w czymś pomóc, napisz.