• Email
 • Forum

Nodemcu czyli ESP8266 z dołączoną już przejściówką USB

Temat który chcę przy okazji omówić to Serialin z Charmatch

W Bascom możemy skonfigurować UART/USART tak by dane odbierane były w tle w przerwaniu,
czyli piszemy Config Serialin = Buffered i określamy wielkość bufora.

Standardowo wtedy do wykrycia tego czy w buforze znajdują się jakieś znaki używamy funkcji Ischarwaiting()
Niestety często jest tak że znaki faktycznie czekają, ale nie są to wszystkie znaki na które czekamy
Często czekamy na znaki CR i LF albo przynajmniej na znak kończący string
Różne rozwiązania już widziałem i najcześciej jest to odbiór pojedynczych znaków i składanie z nich stringów
Sprawę można bardzo sobie uprościć konfigurując Serialin tak by reagował po odebraniu jakiegoś konkretnego znaku, na przykład 10 to LF i nawet tak to można zapisać, 13 to Carriage Return (CR) czyli popularny Enter
Mamy wtedy prawie pewność że do odebrania jest cała linia tekstu.

Jest jednak pewien niuans

Charmatch obsługiwane jest jako przedłużenie obsługi przerwania.
W Helpie przeczytasz, że trzeba zadbać o zachowanie rejestrów których używasz w obsłudze swojego Charmatch
Może tam być przecież tylko zwykłe Input String, ale też widziałem bardziej rozbudowane konstrukcje
W Helpie pisze też, że jeśli nie wiesz jakie rejestry zachować to musisz zachować wszystkie czyli
na wejściu piszesz Pushall a przed wyjściem z Charmatch piszesz Popall

Tutaj znów może pomóc NoSave Tool

Narzędzie listuje użyte rejestry i od tej pory używam Charmatch coraz częściej czego dowodem jest poniższy kod, który przepisałem względem poprzedniej wersji o obsługę odbioru danych z jego użyciem

Podobny sposób widać przy kodzie do SIM800L

Tutaj jednak dopisałem czyszczenie buforu i Timeout bo przydaje się kiedy po włączeniu zasilania ESP nadaje różne swoje "śmieci".

W kodzie dodałem generowanie 1s z zegara i dane do Thingspeak nadaję co 15s

Kod z założenia nie miał posiadać żadnych Wait i Waitms
Ten który tu zamieszczam jest tylko takim najprostszym przykładem. Można by tu też wiele poskracać, jednak jako przykład miał być przejrzysty.

'****************************************************************
'* UPDATING THINGSPEAK FIELD WITH ESP8266 AND XMEGA      *
'*    ESP8266 AT COMMANDS V.051 SDK 1.5.0          *
'*      BARTek niveasoft(at)tlen.pl    ver.2016.07.31 *
'****************************************************************

$regfile = "xm128a3udef.dat"
$crystal = 32000000                     '32MHz
$hwstack = 80                        'this is for my other tasks so
$swstack = 100                       'you can modify values to your needs
$framesize = 200

 Config Submode = New

 Const Api_key = "ABCDEFGHIJKLP"            '' <<<<< YOUR API WRITE KEY

 Const Debuging = 1

' ***************** SYSTEM CLOCK CONFIG **************************
'        INTERNAL 32MHz NO PRESCALE
'
Config Osc = Disabled , 32mhzosc = Enabled , 32khzosc = Enabled
Config Sysclock = 32mhz , Prescalea = 1 , Prescalebc = 1_1
'
' ENABLING AUTOMATIC OSCILLATOR CALIBRATION
  Osc_dfllctrl.0 = 1
   Dfllrc32m_ctrl.0 = 1
'
'*****************************************************************


'************ CONFIGURATION FOR COM1 ON PORTC ********************
'          ESP8266 ON COM1
Config Com1 = 115200 , Mode = Asynchroneous , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8    'Tx-PC3 Rx-PC2
 Open "COM1:" For Binary As #1
 Config Serialin0 = Buffered , Size = 150 , Bytematch = 10 'for COM1
  Config Input1 = Crlf , Echo = Cr
  Echo Off
'
 Const Max_str_len = 150 : Dim Com1_str As String * Max_str_len
'*****************************************************************

#if Debuging = 1
'*********** CONFIGURATION FOR COM2 ON PORTC *********************
'        COM2 IS FOR DEBUG SO SEPARATE CONFIG
Config Com2 = 115200 , Mode = Asynchroneous , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8    'Tx-PC7 Rx-PC6
 Open "COM2:" For Binary As #2
 Config Serialin1 = Buffered , Size = 50          'for COM2
  Config Input2 = Cr , Echo = Cr
'
  Dim Com2_str As String * 50
'*****************************************************************
#endif

'********************** CLOCK CONFIG *****************************
' we select the internal 1 KHz clock from the 32khz Internal Oscillator

Config Clock = Soft , Rtc = 1khz_int32khz_rcosc
 Config Priority = Static , Vector = Application , Lo = Enabled , Med = Enabled    ' the RTC uses LO priority

'*****************************************************************
Dim 15s As Byte , Send_time As Byte
Dim Got_match As Byte
Dim Cmd As String * 100 , Cmd_len As String * 15
Dim Field1 As String * 5 , Lenght As Byte

Dim State As Byte , Old_state As Byte , Mem_state As Byte

 Const Startup = 0
 Const Waiting = 1
 Const Send_len = 2
 Const Sending = 3


Led Alias Portf.0 : Config Led = Output


 '*** SUB FOR DEBUG ON COM2 ***
 Sub Show_state
 Local St_str As String * 10

  Select Case State
   Case 0 : St_str = "Startup"
   Case 1 : St_str = "Waiting"
   Case 2 : St_str = "Send_len"
   Case 3 : St_str = "Sending"
  End Select

  Old_state = State
    Print #2 , "Now State=" ; St_str
End Sub

 '***  SUB FOR ESP8266  ***
 Sub Esp8266

  Select Case State

   Case Startup


      If Instr(com1_str , "WIFI GOT IP") > 0 Then

           'AT+CIPSTART="TCP","184.106.153.149",80
        Cmd = "AT+CIPSTART={034}TCP{034},{034}184.106.153.149{034},80"
         Print #1 , Cmd

        Field1 = Str(rnd(100))           ' <<<<<< random value for Testing

        #if Debuging = 1 : Print #2 , "Field value=" ; Field1 : #endif

        Cmd = "GET http://api.thingspeak.com/update?api_key="
        Cmd = Cmd + Api_key
        Cmd = Cmd + "&field1="
        Cmd = Cmd + Field1
        Cmd = Cmd + "{010}{010}"

         Mem_state = State             'memorize that we starting
         State = Waiting

      Else

       #if Debuging = 1 : Print #2 , Com1_str : #endif

      End If


   Case Waiting                     ' if we waiting for answear


      Select Case Com1_str

      'Case "CONNECT"

       Case "OK"                   ' if we see OK

       Select Case Mem_state

        Case Startup                'previous was Startup so this is first "OK"
         Mem_state = Send_len

          Lenght = Len(cmd) : Cmd_len = Str(lenght)
          Cmd_len = "AT+CIPSEND=" + Cmd_len
          Print #1 , Cmd_len

        Case Send_len                'second "OK" so we send Len of data we want send

         Print #1 , Cmd

          State = Sending
          Mem_state = Sending           'memorize that we send data to server
                              '  ( for Error handling )
       End Select

        #if Debuging = 1 : Print #2 , Com1_str : #endif

       Case "ERROR"

        #if Debuging = 1 : Print #2 , Com1_str : #endif
         State = Startup : Send_time = 0

       Case "CLOSED"

        #if Debuging = 1 : Print #2 , Com1_str : #endif
         State = Startup : Send_time = 0

       Case Else

        #if Debuging = 1 : Print #2 , Com1_str : #endif

      End Select


   Case Sending


      Select Case Com1_str

       Case "SEND OK"

       State = Startup : Send_time = 0

       Case "CLOSED"

        #if Debuging = 1 : Print #2 , Com1_str : #endif
         State = Startup : Send_time = 0

       Case "SEND FAIL"

        #if Debuging = 1 : Print #2 , Com1_str : #endif
         State = Startup : Send_time = 0

      End Select

       #if Debuging = 1 : Print #2 , Com1_str : #endif


  End Select

 End Sub


 Enable Interrupts

 #if Debuging = 1 : Print #2 , "Program started. Debug active!" : #endif


' *** MAIN LOOP START HERE ****


Do

 If Rtc_intflags.1 = 1 Then
 Set Rtc_intflags.1                    'Clear the Int Flag

  If Send_time = 0 Then

  If 15s < 15 Then
   Incr 15s
   #if Debuging = 1 : Print #2 , 15s ; "{032}" ; : #endif
  Else

   15s = 0 : Send_time = 1

   #if Debuging = 1 : Print #2 , "Start ESP" : #endif

   Print #1 , "AT+RST"

  End If

  End If

   Toggle Led                       'blink LED

 End If

 If Got_match = 1 Then
 Got_match = 0
  Call Esp8266
 End If


 #if Debuging = 1
  If Old_state <> State Then Call Show_state
 #endif

Loop
End

Serial0charmatch:

 $asm
 !PUSH R6
 !PUSH R16
 !PUSH R17
 !PUSH R18
 !PUSH R19
 !PUSH R22
 !PUSH R24
 !PUSH R25
 !PUSH R26
 !PUSH R27
 !PUSH R28
 !PUSH R29
 !PUSH R30
 !in R24, sreg
 !PUSH R24
 $end Asm

 $timeout = 3000
  Input #1 , Com1_str
  Clear Serialin0
   Got_match = 1
 '     Tuned with NoSave Tool

 $asm
 !POP R24
 !out sreg, r24
 !POP R30
 !POP R29
 !POP R28
 !POP R27
 !POP R26
 !POP R25
 !POP R24
 !POP R22
 !POP R19
 !POP R18
 !POP R17
 !POP R16
 !POP R6
 $end Asm

Return


Pierwszy stary filmik.

Email

Jeśli mogę w czymś pomóc, napisz.