• Email
  • Forum

Projekt MIKA :)

Sterowanie głosem i zwrotne komunikaty głosowe

Voice control and voice feedback

Projekt MIKA zajął I miejsce w ogólnopolskim konkursie Polish Bascom Design Contest 2015 :D


[Rozmiar: 102640 bajtów]

MIKA to projekt sterownika domowego. Sterownik rozpoznaje kilka zdefiniowanych wcześniej komend.

MIKA is a project of the home automation. The controller recognizes several predefined commands.

[Rozmiar: 102640 bajtów]

Scrollowane Menu pozwala zdefiniować (nagrać) komendy na które ma reagować.

Scrolling menu allows you to define (record) command which has to react.

[Rozmiar: 102640 bajtów]

Kiedy wypowiesz słowa "Mika Temperatura" Sterownik wyświetli temperaturę i wypowie jej wartość na głos! Sterownik na głos wypowiada również aktualny czas kiedy wypowiesz słowa "Mika Czas". Może reagować na każde imię i na jakiekolwiek słowo. Nie tylko czas lub temperatura. Mika potrafi wyłączyć/włączyć światło kiedy powiesz "Mika Światło"

When I say the word "Mika Temperature" The controller displays the temperature and decide the value to vote! The controller also speaks aloud the current time when say the word "Mika Time". Can respond to any name and any word. Not only is time or temperature. Mika can turn on / off lights when you say "Mika Light"

Jeśli Ją zapytasz potrafi powiedzieć która jest godzina lub jakie są temperatury.
If you ask, the controller can tell what time it is, or what the temperature.


Komendy nagrywa się/wypowiada i zostają one zinterpretowane i przetworzone przez oprogramowanie po czym zapisane. Na chwilę obecną sterownik rozpoznaje pięć różnych komend.
Do tego potrafi się komunikować poprzez różne interfejsy. Oprogramowanie można zmieniać poprzez Bluetooth. Te same łącze pozwala debugować lub nawet sterować. MIKA wyświetla też duże, widoczne z daleka znaki. Myślę że należy zwrócić uwagę na to iż wszystko zamknęło się w Atmega32 ;)

Commands you record / speaks and they are interpreted and processed by the software and then saved. At the moment, the driver recognizes five different commands.
For this is able to communicate through various interfaces. The software can be changed via Bluetooth. The same link can debug or even control. MIKA also displays large, visible from afar characters.
I think we should pay attention to it that everything closed in Atmega32;)

MIKA nie używa żadnych dodatkowych modułów.
Mika does not use any additional modules

[Rozmiar: 98303 bajtów]

Moduł programu odpowiedzialny za rozpoznawanie komend głosowych można użyć w dowolnym innym projekcie
Program module responsible for recognition of voice commands can be used in any other project

PODSUMOWANIE
- Reaguje na pytania lub polecenia
- Może odpowiedzieć na głos
- Oprogramowanie można wymienić bezprzewodowo
- Możliwa współpraca z dowolnymi innymi systemami
Summary
- Responds to questions or commands
- May respond by saying voice
- Software can be exchanged wirelessly
- Possible cooperation with any other systems

[Rozmiar: 2512 bajtów]

[Rozmiar: 2512 bajtów]

MOGĘ ZAPROJEKTOWAĆ PODOBNY STEROWNIK
I can design similar controller if needed
...or better ;)


Email

Jeśli mogę w czymś pomóc, napisz.