• Email
  • Forum

Sterownik C.O. z monitoringiem

Sterownik ma kilka ciekawych cech:

- możliwoĥĉ zdalnego odczytu temperatur poprzez ³ħcze Bluetooth (PC lub Android)
- lepiej widoczne z odleg³oĥci duże cyfry (na zwyk³ym dwuwierszowym wyĥwietlaczu)
- alarm informujħcy o opadaniu temperatury w ustalanym zakresie i licznik zdarzeñ
- sterowanie zaworem bojlera z histerezħ
- obs³uga za pomocħ enkodera
- zmienione Menu wzglêdem orygina³u na którym by³ wzorowany
- czujniki DS18B20 rejestrowane z Menu (automatyczny restart programu)
- wszystko w najtañszej Atmega8
- c.d.n.

[Rozmiar: 88861 bajtów]


[Rozmiar: 55785 bajtów] [Rozmiar: 19539 bajtów]
Email

Jeĥli mogê w czymĥ pomóc, napisz.