• Email
  • Forum

Najtañsze modu³y radiowe

Możesz na nich zbudowaĉ bezprzewodowy termometr, zegarek sterowany z komputera lub sterowac zabawkħ :D
[Rozmiar: 23185 bajtów]

Nowy Bezprzewodowy Termometr to kompletny projekt w którym zasz³o wiele zmian.
Kod zosta³ napisany od nowa.
Zupe³nie inne podejĥcie do odbioru ramki w odbiorniku prze³oży³o siê na doskona³e efekty.
Nadajnik wiêkszoĥĉ czasu spêdza w trybie Powerdown oszczêdzajħc baterie.
Zmierzona temperatura wraz z dokonanym pomiarem baterii sħ wysy³ane razem z sumħ kontrolnħ
W programie KiCAD powsta³a p³ytka a przy zasilaniu zaledwie dwoma bateriami AA sygna³ potrafi siê przebiĉ przez ĥciany domu.
[Rozmiar: 46032 bajtów]

[Rozmiar: 55940 bajtów]
Ca³y projekt można pobraĉ na Forum

Email

Jeĥli mogê w czymĥ pomóc, napisz.